BIM Solutions, BIM Services

BIM Services, BIM Solutions, Architectural–BIM, Architectural–drafting, Structural–BIM, Structural-Drafting, MEP-BIM, MEP drafting, AutoCAD services

BIM Solutions, BIM Services, Architectural – BIM, Architectural – drafting, Structural – BIM, Structural -Drafting, MEP - BIM, MEP drafting, AutoCAD services, Dựng Mô Hình Kiến Trúc 3D – BIM, Chuyển Đổi Bản Vẽ Kiến Trúc Sang Định Dạng CAD, Dựng Mô Hình Kết Cấu 3D – BIM, Chuyển Đổi Bản Vẽ Kết Cấu Sang Định Dạng CAD, Dựng Mô Hình MEP - BIM, Chuyển Đổi Bản Vẽ MEP Sang Định Dạng CAD, Dịch Vụ AutoCAD

BackToTop
"We always put the quality above all else"

Contact us

Company information

BIM Solutions Viet Nam JSC

Address: Green Tower, 142 Nam Hoa Street, Phuoc Long A Ward, District 9, HCMC

Phone: (+84) -969-135-113

Email: info@bimsolutions.vn

Contact form